OÜ Linnailu andmekaitsetingimused

 
Vastutav töötleja: OÜ Linnailu (edaspidi Linnailu)
Registrikood 10674550
Aadress Sõpruse pst 151A, 13417 Tallinn
E-post info(at)sininemaja.ee
Telefon 5055 580
 
Linnailu hindab kõrgelt Teie privaatsust ja annab endast parima, et kaitsta Teie isikuandmeid,
mis on saanud Linnailule teatavaks. Käesolevaga esitab Linnailu Teile ülevaate sellest,
milliseid isikuandmeid ning mis eesmärgil Linnailu töötleb ja millised on Teie õigused
seonduvalt Teie isikuandmetega.
Kui Teil tekib pärast alljärgneva ülevaatega tutvumist täiendavaid küsimusi seonduvalt
Linnailu poolt Teie isikuandmete töötlemisega, siis palun pöörduge e-postiaadressil
info@sininemaja.ee. Linnailu loodab siiski, et leiate käesolevatest andmekaitsetingimustest
vastused oma küsimustele.
 
Milliseid isikuandmeid Linnailu töötleb?
 
Linnailu selgitab, et isikuandmed on igasugune teave füüsilise isiku kohta (tuvastatud või
tuvastatav), nagu näiteks nimi, e-postiaadress jne.
Alljärgnevalt on toodud näited selle kohta, milliseid isikuandmeid Linnailu töötleb.
Sellisteks isikuandmeteks on näiteks: nimi; isikukood; e-post; kontaktaadress; tarne aadress;
telefon; pangakonto number; teave makseviiside kohta; töö- ja ametikoha teave, hariduse- ja
keeleoskusega seonduv teave; kaamera salvestustelt saadav teave; eriliigilised isikuandmed,
mille kogumine ei ole Linnailu eesmärk, kuid millest Linnailu võib teadlikuks saada kliendi- või
koostöösuhte raames; muud isikuandmed, mida Linnailu eesmärgipäraselt ei kogu, kuid mis
võivad Linnailule erinevate suhtlusviiside kaudu teatavaks saada.
 
Kust Linnailu isikuandmeid saab?
 
Ülal kirjeldatud isikuandmeid saab Linnailu erinevatel seaduslikel viisidel. Saame andmeid Teilt
kui andmesubjektilt endalt; Teie tööandjalt või teenusepakkujalt või koostööpartnerilt;
avalikest allikatest nagu näiteks äriregister, kinnistusraamat.
 
Mis eesmärkidel Linnailu isikuandmeid töötleb?
 
Linnailu töötleb Teie isikuandmeid järgides eesmärgi piirangut. See tähendab, et Linnailu
kogub isikuandmeid kindlaksmääratud ja õiguspärastel eesmärkidel ning ei töötle kogutud
andmeid viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus. Isikuandmete töötlemise eesmärgid on
järgmised: üüri- ja haldusteenuste osutamine, sh vara ja isikute kaitse; kliendisuhete
haldamine ja arendamine; koostöösuhete hoidmine ja arendamine; pretensioonide
lahendamine; turunduslik tegevus, sh reklaami ning pakkumiste edastamine; arhiveerimine;
seadusest tulenevate kohustuste täitmine.
 
Millisel õiguslikul alusel Linnailu isikuandmeid töötleb?
 
Linnailu järgib isikuandmete töötlemisel seaduslikkuse põhimõtet. See tähendab, et Linnailu
töötleb isikuandmeid juhul, kui töötlemiseks on õiguslik alus. Linnailu töötleb Teie
isikuandmeid tuginedes ühele või mitmele järgnevatest õiguslikest alustest: lepingueelsed
läbirääkimised ja lepingu täitmine; Linnailu õigustatud huvi, sh vara ja isikute kaitse;
seadusest tuleneva kohustuse täitmine.
Lepingueelsetel läbirääkimistel ja lepingu täitmiseks on Linnailul vajalik Teie isikuandmeid
töödelda. Ilma isikuandmete töötlemiseta ei ole võimalik lepingueelseid läbirääkimisi pidada
ega lepingut täita. Pidades silmas eesmärki töödelda isikuandmeid vaid vajalikus mahus,
töötleme just neid isikuandmeid, mida konkreetse lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks on vaja.
 
Linnailu töötleb isikuandmeid ka õigustatud huvi alusel. Linnailu õigustatud huviks on
ennekõike oma teeninduse, teenuste valiku ja teenuste osutamise ning nii kliendi- kui ka
koostöösuhete parendamine ja arendamine. Samuti vara ning isikute kaitse. Ühtlasi on vajalik
lahendada teenuse osutamisest tõusetunud vaidluseid ning esitatud pretensioone. Õigustatud
huvi alusel isikuandmete töötlemisel peab Linnailu silmas minimaalsuse põhimõtet, mis
tähendab, et Linnailu töötleb vaid asjakohaseid isikuandmeid, lähtudes konkreetsest
töötlemise eesmärgist.
Linnailu peab Teie isikuandmeid töötlema ka seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. See
tähendab seda, et Teie isikuandmete töötlemine ei ole mitte Linnailu soov, vaid kohustus, mis
tuleneb otse mõnest Eesti Vabariigis kehtivast õigusaktist.
 
Kellele Linnailu isikuandmeid edastab?
 
Lisaks Linnailule võivad Teie isikuandmeid, mida vastutava töötlejana töötleb Linnailu,
töödelda ka Linnailu volitatud töötlejad. Sellisteks isikuteks on peamiselt Linnailu tegevust
toetavate teenuste pakkujad, kellega Linnailu on sõlminud koostöölepingud. Sellisteks
teenusteks on: e-posti, kodulehe ja serveri halduse, kliendihalduse- ja müügitarkvara, IT toe,
raamatupidamise teenus ja muud erinevad haldusteenused, juriidilise nõustamise teenus;
panganduse ja telekomi teenused.
Lisaks eelnevale on Linnailu kohustatud teatavatel juhtudel Teie andmeid edastama riiklikele
registritele ning andmekogudele, samuti kohaliku omavalitsuse ja riiklikele asutustele.
 
Kaua Linnailu isikuandmeid säilitab?
 
Linnailu järgib oma tegevuses säilitamise piirangu põhimõtet. See tähendab, et Linnailu
säilitab Teie isikuandmeid vaid seni, kuni see on õiguslikult põhjendatud, st Linnailu säilitab
Teie isikuandmeid lähtuvalt nende töötlemise eesmärgist ning õiguslikust alusest. Võttes
arvesse nii erinevatest suhtevormidest kui ka õigusaktidest tulenevaid kohustusi ning nõudeid
isikuandmete säilitamisele, ei ole võimalik ammendavalt loetleda isikuandmete säilitamise
tähtaegu. Eelnevale vaatamata toob Linnailu siinkohal näited isikuandmete säilitamise
tähtaegadest, mida ei saa käsitleda ammendava loeteluna: raamatupidamise
algdokumentides sisalduvaid andmeid säilitatakse 7 aastat, kaamerasalvestisi säilitatakse 2
kuud, sissepääsukaardi logisid säilitatakse 3 aastat, teisi isikuandmeid säilitatakse kuni
kliendisuhte pöördumatust lõppemisest on möödunud 10 aastat.
 
Millised on Teie õigused?
 
Selleks, et tagada Teie isikuandmete töötlemise läbipaistvus ning õiguspärasus, teavitab
Linnailu Teid käesolevaga Teie õigustest seonduvalt isikuandmete töötlemisega Linnailu poolt.
Teil on õigus taotleda Linnailult juurdepääsu Teid puudutavatele isikuandmetele. Samuti on Teil
õigus taotleda Linnailult isikuandmete parandamist või kustutamist või isikuandmete
töötlemise piiramist. Lisaks eelnevale on Teil õigus esitada vastuväide isikuandmete
töötlemisele. Kõiki nimetatud õigusi saate kasutada lähtudes asjakohases regulatsioonis
sätestatud tingimustest. Lisaks eelnevale saate oma õiguste kaitseks pöörduda
Andmekaitseinspektsiooni või kohtu poole.